Kể từ ngày 01/09/2009 công ty đã chính thức mua domain (tên miền) mới  là : chuongduongcorp.vn .
Hiện tại địa chỉ mới để vào trang nhà của công ty là http://chuongduongcorp.vn hoặc http://www.chuongduongcorp.vn bên cạnh địa chỉ cũ là http://acic.com.vn ( dự tính sẽ chấm dứt hoạt động sau ngày 31/10/2009 ) .

Vậy xin thông báo đến quý khách hàng, quý đối tác cùng toàn thể quý cổ đông được biết.