Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế đến 500KV

Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế đến 500KV

Trong suốt quá trình phát triển CDC đã từng thi công nhiều dự án Thủy Nhiệt Điện như Nhà máy Thủy Điện Thác Mơ, Trị An, Đồng Nai 4; Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Phú Mỹ ... với nhiều công trình đường dây và trạm biến thế có quy mô từ 110kV - 500kV.