Lĩnh vực hoạt động

Xây lắp
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng
Xây dựng các công trình giao thông
Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế đến 500KV
Sản xuất Công nghiệp VLXD
Sản xuất, gia công cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn
Sản xuất kinh doanh bê tông
Đầu tư kinh doanh BDS và Nhà ở
Dịch vụ Quản lý tòa nhà
Kinh doanh bất động sản
Đầu tư phát triển bất động sản
Kinh doanh thương mại VLXD
Kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng