Thông tin tài chính

Tổng quan
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã chứng khoán
CDC
Vốn điều lệ
220 Tỷ đồng
Tổng CP niêm yết
21,988,716 CP

Công bố thông tin

29/08/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
21/07/2023
BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CTY CP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Báo cáo tài chính

29/08/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên năm 2023 (Đã soát xét)
29/08/2023
Báo cáo tài chính Tổng hợp Bán niên năm 2023 (Đã soát xét)

Đại hội đồng cổ đông

13/07/2023
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
27/04/2023
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ LẦN THỨ 5 NGÀY 26/04/2023

Báo cáo thường niên

20/04/2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
20/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Báo cáo quản trị

28/07/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2023
16/01/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Bản tin nhà đầu tư

15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
08/01/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hồ sơ Công ty

07/08/2021
GIẤY CNĐKDN LẦN 15 - NGÀY 9.2.2021
03/08/2022
HỒ SƠ NĂNG LỰC CDC
08/09/2021
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CDC
08/09/2021
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CDC