Thông tin tài chính

Tổng quan
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã chứng khoán
CDC
Vốn điều lệ
220 Tỷ đồng
Tổng CP niêm yết
21,988,716 CP

Công bố thông tin

20/02/2024
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
20/02/2024
NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo tài chính

30/01/2024
Báo cáo Tổng hợp Quý 4 năm 2023
30/01/2024
Công văn Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông

06/12/2023
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2023
08/11/2023
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN NGUYỄN NGỌC BỀN

Báo cáo thường niên

20/04/2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
20/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Báo cáo quản trị

30/01/2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
28/07/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2023

Bản tin nhà đầu tư

15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
08/01/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hồ sơ Công ty

08/12/2023
GIẤY CNĐKDN LẦN 16 - NGÀY 08.12.2023
08/12/2023
HỒ SƠ NĂNG LỰC CDC
26/04/2023
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CDC
26/04/2023
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CDC