Thông tin tài chính

Tổng quan
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã chứng khoán
CDC
Vốn điều lệ
220 Tỷ đồng
Tổng CP niêm yết
21,988,716 CP

Công bố thông tin

27/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ CHƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG CẦU HƯƠNG AN, TỈNH QUẢNG NAM
26/09/2022
NGHỊ QUYẾT HĐQT CDC V/V: MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHƯƠNG DƯƠNG (CDA).

Báo cáo tài chính

29/08/2022
Báo cáo tài chính Riêng Bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)
29/08/2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông

23/09/2022
ĐÍNH CHÍNH TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Báo cáo thường niên

20/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
28/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Báo cáo quản trị

26/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
15/07/2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2021

Bản tin nhà đầu tư

15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
08/01/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hồ sơ Công ty

07/08/2021
GIẤY CNĐKDN LẦN 15 - NGÀY 9.2.2021
03/08/2022
HỒ SƠ NĂNG LỰC CDC
08/09/2021
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CDC
08/09/2021
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CDC