sort
06/12/2023
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2023
08/11/2023
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN NGUYỄN NGỌC BỀN
08/11/2023
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/V MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
GIẤY ỦY QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028