sort
23/09/2022
ĐÍNH CHÍNH TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
21/09/2022
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
26/04/2022
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
15/04/2022
TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)
04/04/2022
DỰ THẢO TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
21/03/2022
MẪU THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
28/05/2021
CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
22/05/2021
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ (CẬP NHẬT 21.5.2021)