sort
29/11/2022
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG V/V MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT, TV.BKS
08/11/2022
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT/BKS CDC
14/10/2022
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
23/09/2022
ĐÍNH CHÍNH TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
21/09/2022
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
26/04/2022
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
15/04/2022
TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)
04/04/2022
DỰ THẢO TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022