sort
16/04/2024
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
03/04/2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (CẬP NHẬT BỔ SUNG)
03/04/2024
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/03/2024
MẪU THƯ MỜI VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ - ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
07/03/2024
DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
06/12/2023
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2023
08/11/2023
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN NGUYỄN NGỌC BỀN
08/11/2023
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/V MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028