sort
29/04/2024
Báo cáo Tổng hợp Quý 1 năm 2024
29/04/2024
Báo cáo Hợp nhất Quý 1 năm 2024
30/03/2024
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 (Đã soát xét)
30/03/2024
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023 (Đã soát xét)
30/01/2024
Báo cáo Tổng hợp Quý 4 năm 2023
30/01/2024
Công văn Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
30/01/2024
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023
30/10/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2023
30/10/2023
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2023
29/08/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên năm 2023 (Đã soát xét)