sort

Báo cáo tài chính

30/01/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022
30/01/2023
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2022
26/10/2022
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022
26/10/2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022
29/08/2022
Báo cáo tài chính Riêng Bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)
29/08/2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)
25/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
29/04/2022
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
10/04/2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 (Đã soát xét)
19/01/2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021