sort

Công bố thông tin

27/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ CHƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG CẦU HƯƠNG AN, TỈNH QUẢNG NAM
26/09/2022
NGHỊ QUYẾT HĐQT CDC V/V: MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHƯƠNG DƯƠNG (CDA).
13/09/2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ MỸ HẠNH
12/09/2022
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CDC V/V BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÀ LÊ THỊ MỸ HẠNH
07/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 VỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
15/08/2022
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CDC V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022
28/07/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V PHÊ DUYỆT TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ CENTRAL GARDEN 2 - GIAI ĐOẠN 1
22/07/2022
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022
22/07/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022
19/07/2022
NGHỊ QUYẾT HĐQT SƠ KẾT KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022