sort

Công bố thông tin

19/05/2023
BÁO CÁO THAY ĐỔI TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - CTY CP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
12/05/2023
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT CỦA HĐQT CDC V/V KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
11/05/2023
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
10/05/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ VĂN CHÍNH
05/05/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHẠM SĨ NHƯ NHIÊN
27/04/2023
CBTT ĐIỀU LỆ LẦN THỨ 14 VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ LẦN THỨ 5 NGÀY 26/04/2023
27/04/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
30/03/2023
CBTT CÔNG VĂN XIN GIA HẠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
01/03/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
30/11/2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM MIỄN NHIỆM TV.HĐQT TV.BKS CDC