sort

Công bố thông tin

31/05/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CDC
22/05/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KHÔNG THAM GIA GÓP VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XDCT 525
23/04/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM BỔ NHIỆM TV.UBKT
17/04/2024
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU ĐẤT 1,4 HA PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN, TP. BIÊN HÒA
16/04/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM BỔ NHIỆM TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
11/04/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC NGÀY 11/04/2024 V/V KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON
29/03/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V BỔ SUNG NỘI DUNG MIỄN NHIỆM BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
26/03/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CDC
14/03/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG HOMELAND
07/03/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT CDC V/V KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG E&C