sort

Công bố thông tin

08/11/2023
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NK 2023 - 2028
07/11/2023
THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CDC12101
07/11/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NK 2023-2028
31/10/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG E&C
26/10/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TRÊN HỆ THỐNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
12/10/2023
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN - TRÁI PHIẾU CDC12101
10/10/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ MỸ HẠNH
10/10/2023
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHƯƠNG DƯƠNG
10/10/2023
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC SƠ KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD QUÝ 4/2023
09/10/2023
THÔNG BÁO CỦA HĐQT CDC V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG