sort
31/12/2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
25/12/2020
CBTT BẤT THƯỜNG VỀ CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN VÀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT BAN GIÁM ĐỐC CT
09/12/2020
CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN QUYỀN HƯỞNG CỔ PHIẾU THƯỞNG
02/11/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT CUỐI NĂM 2019 VÀ ĐỢT 1/2020
02/11/2020
CBTT Giải trình biến động KQKD Quý III năm 2020
28/08/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2020
27/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CDC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
24/07/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020
06/07/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 14
16/06/2020
CBTT VỀ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 THEO NGHỊ QUYẾT 30/NQ-HĐQT-CDC NGÀY 15/6/2020