sort
06/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019
04/07/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019
20/06/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 ĐỢT 2
19/04/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
17/04/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
25/03/2019
CBTT 24H V/V PHÒNG ĐKKD - SỞ KHĐT TP.HCM CHẤP NHẬN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2019
15/03/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CHẬM NHẤT LÀ 31/5/2019
14/03/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
28/01/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H VỀ NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 28.1.2019