sort

Tin cổ đông

Năm
Tất cả
09/11/2022
THÔNG BÁO TỪ VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI VÀ CHỐT DANH SÁCH THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN BẰNG VB ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT, TV.BKS
02/11/2022
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN BẰNG VB ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT, TV.BKS
22/09/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TỪ SGDCK TP.HCM
03/03/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 TỪ SGDCKHCM
26/02/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
22/05/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRÁNH TỤ TẬP ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19
17/05/2021
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
29/03/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
01/08/2016
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI TRẢ CỔ TỨC 2015
01/10/2014
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN