sort
29/08/2023
Báo cáo tài chính Tổng hợp Bán niên năm 2023 (Đã soát xét)
29/07/2023
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2023
29/07/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2023
28/04/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2023
28/04/2023
Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2023
07/04/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán)
07/04/2023
Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 (Đã kiểm toán)
30/01/2023
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022
30/01/2023
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2022
26/10/2022
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022