sort

Báo cáo tài chính

03/11/2021
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
02/11/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2021 (Đã soát xét)
30/07/2021
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
27/07/2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021
09/04/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã kiểm toán)
30/01/2021
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
02/11/2020
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
17/09/2020
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 - Phát hành lại
17/09/2020
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán) - Phát hành lại
25/08/2020
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)