Sáng 25/4/2022 Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự khá đông đủ của các cổ đông trong và ngoài công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đại hội:


Ông Đoàn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT lên giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Lê Minh Thành - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc biên bản thẩm tra để Đại hội có thể tiến hành.

Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT lên tuyên bố khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương.

 

Ông Văn Minh Hoàng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc lên đọc báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

 

Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT trình bày phần đánh giá của HĐQT CDC về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022.

 

Bà Võ Thị Diễm Hằng - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty.

 

Cổ đông chất vấn và phần trả lời của Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tọa đại hội.

 

Đại hội đồng biểu quyết thông qua các vấn đề nêu ra trong Đại hội.

 

Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Chương Dương Corp..