Sáng ngày 26/04/2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Đại hội: