Vào hồi 9h00 Thứ 2 - 15/4/2024, tại sảnh Sunflower - Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ Quận 1, Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương đã diễn ra với tham dự của 19 cổ đông và Đại diện Cổ đông của CDC, sở hữu 20.576.653 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị với phiếu biểu quyết 100%. Ngoài ra Đại hội Đồng cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Tùng - TV.HĐQT - TV.UBKT và bầu cử bổ sung Ông Đào Văn Sơn làm TV.HĐQT với kết quả trúng cử 100% CP tham dự Đại hội.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024: