Sáng nay tại cuộc họp đầu tiên ngay sau có kết quả của Kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đồng Quản trị CDC đã bầu ông Nguyễn Ngọc Bền làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Như vậy hiện Hội đồng Quản trị của CDC có 5 thành viên gồm: Ông Nguyễn Ngọc Bền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Văn Minh Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Chí Tùng - thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán; ông Nguyễn Hoài Nam - thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; Ông Trần Mai Cường - thành viên Hội đồng Quản trị.

Dưới đây là hình ảnh trong buổi lễ: