sort
08/11/2023
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN NGUYỄN NGỌC BỀN
08/11/2023
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/V MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
GIẤY ỦY QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
08/11/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NK 2023-2028